Přednášky a semináře

Délka semináře je obvykle 4 až 8 hodin, případně i dvoudenní, případně navazující – podle vzájemné dohody a vašich potřeb. Obsah může být předem uzpůsoben cílové skupině a specifickým potřebám. Každý účastník obdrží osvědčení o účasti a absolvování.

Cílová skupina : odborná i laická veřejnost, pěstouni, pracovníci v sociálních službách, doprovázející organizace aj.

Nabízím vzdělávací akce na tato témata:

 • Dítě závislých rodičů – rizika, specifika péče a přístupu, dopady na dítě aj. (pro pěstouny a další pečující či doprovázející osoby)
 • Drogy a alkohol v náhradní rodinné péči – otázka dědičnosti, rizika a možnosti, spec.výchovné postupy aj.
 • Výchovné styly a jak se v nich vyznat – v současné době máme dostatek až nadbytek informací o přístupech a metodách, ale co je vlastně správně, jak se rozhodnout a co v otázce trestů, přísnosti nebo svobody, jak neudělat chybu a koho poslouchat, hranice nebo volnost, souvisí výchova se společností a jakou vybrat školu…
 • Alkoholismus – dědičnost, dopady, prevence a výchova (pro rodiče, pěstouny, sociální a pedagogické pracovníky)
 • Hyperaktivita nebo zlobení? – projevy dítěte v různých vývojových stádiích,  správna diagnostika a výchovné možnosti (pro rodiče, pěstouny, vychovatele a všechny, kdo chtějí rozumět dětskému chování)
 • Rodičovská role – představy a realita – výchovné metody a jejich dopady, hranice, otázka odměn a trestů, rozvoj dítěte a možnosti vlivu, rozvoj dětské osobnosti aj.
 • Prevence alkoholismu a užívání návykových látek na pracovišti i doma (pro firmy)
 • Závislosti a jiné rizikové experimenty v životě dětí – látkové i nelátkové závislosti a jejich dopady na zdraví a psychiku, možnosti, jak se jim vyhnout, hledání vhodné míry, pojetí nelátkové závislosti – mobily, počítačové hry aj.
 • Uživatel drog jako biologický rodič a pěstounská péče – práce s biologickým rodičem s problémem zneužívání drog a alkoholu, možnosti a meze péče o vlastní dítě, možnosti návratu dítěte zpět do biologické rodiny, schopnost pečovat o nezletilého, specifika asistovaného kontaktu – kdy, kde a jak, přímý a nepřímý vliv na dítě
 • Výchovné styly – jak najít ten pravý? – co si odnášíme z původní rodiny, jaké dítě chceme vychovat a jak to děláme, rizika extrémních výchovných stylů jako např. autoritativní, liberální aj., otázka trestů aj.
 • Náhradní rodinná péče – rizika a přínosy – role pěstouna, hranice, přijetí aj.
 • Škola rodičovství – smysl a cíle výchovy, hledání vlastního stylu, riziko rodinných přenosů aj.(určeno pro rodiče stávající či budoucí)
 • Výchova dítěte a prevence před rizikovým chováním  – „preventivní výchova, jak ochránit své děti před drogami,  šikanou, sektami apod.
 • Syndrom vyčerpání a ztráta nadšení v pomáhajících i jiných profesích a možnosti řešení

a další přednášky a workshopy na vyžádaná témata – dle vašich časových o obsahových požadavků (kurzy na míru)